S.C. RODELL S.R.L.

Rodell Travel - cu noi... lumea este la picioarele tale!

Scoala de Soferi Rodell

Contract Inscriere la Scoala de Soferi Rodell

S.C. RODELL GRUP S.R.L.
Prelungirea Ghencea 81
Sector 6, Bucuresti
Tel.021.444.23.23
021.444.25.25
 NR. .........../..........

CONTRACT DE SCOLARIZARE
in vederea obtinerii permisului de conducere auto categoria ......

I. PARTILE CONTRACTANTE

 1. S.C. RODELL GRUP S.R.L., reprezentata legal prin Stefanescu Vasile, avand functia de manager general, cu sediul in Prelungirea Ghencea 83, sector 6, Bucuresti, telefon 444.23.23, 444.25.25, inmatriculata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr.J40/15226/ 2003, cod fiscal nr. 15898288, in calitate de prestator servicii, si numita in continuare Scoala
 2. Dl./d-na. ............................................., fiul(fiica) lui .............................. si al(a), nume anterior .............................., sexul ..................., data nasterii, ziua ............., luna ............., anul ..........., domiciliul: jud.sector ................., localitatea ................., str. ......................., nr. .............., bloc ..........., sc. ......., apt. ........., sect. ......., act de identitate, seria ......., nr. ................, eliberat de ..........................., la data de ..........., CNP .........................., ocupatia ......................, loc de munca ........................, tel. acasa ..............., tel. mobil ......................., posesor al permisului de conducere categ. ........, eliberat de ............................., la data de ..................., denumit in continuare Cursant si sunt/nu sunt de acord ca datele mele personale sa fie procesate in scopuri statistice sau oricaror organe abilitate care solicita acest lucru conform legilor in vigoare.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Scolarizarea in vederea obtinerii permisului de conducere categoria ...............

III. TERMENUL DE EXECUTARE A SERVICIILOR
Scoala va realiza pregatirea in termen de 5-6saptamani pentru categoria B, respectiv 12 saptamani pentru categoriile C, C+E , incepand cu data de ..............
Solicit ora de curs practic .......... in zilele ............. si ma oblig sa respect ziua si ora, scoala nefiind obligata sa-mi faca alta programare.

IV. PRETUL PRESTATIEI SI MODALITATI DE PLATA
Valoarea activitatii prestate este in valoare de ......... lei, convenita de ambele parti, platita integral sau in ...... rate pe parcursul scolarizarii.
Pentru categoria B rata a-2-a se achita la 10 ore de conducere , iar ultima rata se achita la 20 ore de conducere . Pentru categoriile C , C+E , ratele se achita la datele comunicate la inceputul cursurilor teoretice . Neachitarea ratelor la termenele stabilite atrage penalitati de 0,5% din valorea sumei neachitate pentru fiecare zi de intarziere.

V. OBLIGATIILE PARTILOR

 1. Scoala se obiga:
  • Sa asigure pregatirea teoretica si practica conform planului cadru minimal prevazut in Regulamentul de functionare al scolilor de soferi, prin personal autorizat si cu baza materiala corespunzatoare;
  • Sa efectueze ore de instruire cu durata de 50 minute si 10 minute pauza. (se pot tine 2 ore comasate timp de 100 minute);
  • Ca in caz de defectuare a automobilului sa reprogrameze orele neefectuate;
  • Ca instructorul sa consemneze dupa fiecare sedinta durata acesteia in caietul cursantuluil;
  • Depunerea dosarului la secretariatul scolii se va face numai dupa promovarea testului de legislatie rutiera.
  • Sa asigure contra cost auvehiculul "scoalaā€¯ la primul examen programat de catre scoala cu organele abilitate sau oridecateori va da examen.
 2. Cursantul se obliga:
  • Sa achite contravaloarea prestatiei anticipat ( integral sau in rate );
  • Sa achite penalitati calculate pentru sumele neachitate in valoare de 0,5% pentru ziecare zi de intarziere.
  • Sa respecte integral programul de pregatire teoretica si practica si sa promoveze examenul final .
  • Sa se prezinte la cursuri in stare psiho-fizica buna;
  • Sa nu se prezinte sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor sau a medicamentelor care afecteaza calitatile psihomotorii;
  • Sa anunte amanarea orelor de conducere cu cel putin 24 de ore inaintea programarii, in scris sau telefonic la scoala;
  • Sa posede asupra sa actul de identitate si caietul cursantului atat la pregatirea teoretica cat si la cea practica.
  • Sa aiba o atitudine si un comportament corespunzator in raport cu personalul scolii.
  • Sa sustina testul psihologic in cadrul laboratorului scolii.
  • Declar pe propria raspundere ca nu am antecedente penale sau afectiuni medicale care conform legii si normelor in vigoare sa nu-mi permita prezentarea la examen cu organele abilitate in vederea obtinerii subcategoria /categoriei/categoriilor pentru care am solicitat scolarizarea.
  • Sa anunte si sa achite contravaloarea taxei pentru masina folosita in ziua examenului , cu cel putin 48 ore inainte la caseria scolii , in caz contrar nu va putem asigura masina la examenul cu organele de politie. In cazul neprezentarii din motive neimputabile scolii , banii nu se returneaza.
  • In cazul in care se scumpeste carburantul (pe parcursul scolarizarii), se obliga sa plateasca diferenta de pret a cursului, in functie de orele de curs ramase neefectuate;
  • In cazul in care i se vor pretinde bani sau obiecte, cursantul este obligat sa anunte conducerea imediat. In caz contrar, scoala nu este raspunzatoare pentru reclamatiile facute ulterior.

VI. CLAUZE SPECIALE
Nepromovarea testului de legislatie rutiera atrage dupa sine amanarea depunerii dosarului la Politie pentru seria urmatoare.
Neprezentarea cursantului la ore si neanuntarea cu 24 de ore inainte sau prezentarea unui certificat medical atrage dupa sine pierderea orelor respective, fiind exmatriculat si suportand toate taxele aferente.

VII. REZILIEREA CONTRACTULUI

 • In cazul nefinalizarii cursului conform programarii din vina cursantului , situatie in care suma de bani neutilizata nu se mai restituie.
 • In cazul in care se retrage de la cursuri, sa plateasca o penalizare de 20% din costul total al scolii,chiar daca solicitarea de retragere a fost facuta inaintea inceperii pregatirii ;
 • In cazul nefinalizarii cursului in termen de 6 luni de la data programarii din vina cursantului .
 • Atunci cand pe parcursul pregatirii lectorii , instructorii sau psihologul sesizeaza despre imposibilitatea continuarii cursului intrucat cursantul nu demonstreaza abilitatile necesare unui viitor conducator auto , situatie in care se restituie 70% din suma neutilizata.

VIII. LITIGII
Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, vor fi solutionate de instantele competente, acolo unde isi are sediul SC RODELL GRUP SRL

Drept pentru care s-a incheiat prezentul contract intre parti, astazi ............., la sediul S.C. RODELL GRUP S.R.L. in doua(2) exemplare , cate unul pentru fiecare parte.
S.C. RODELL GRUP S.R.L.CURSANT

© 2004–2012 SC RODELL SRL & Seed SRL